آموزش مدیریت وب‌سایت

در صورت خرید هر یک از package های نرم افزاری توسعه ارتباطات راه اندیشه نو، ۱۰ ساعت آموزش رایگان توسط متخصصین ما برای خریداران محترم ارائه می شود که این تعداد ساعت برای استفاده کامل از نرم افزار مناسب و کافی می باشد. در صورت نیاز به آموزش مجدد و یا نیاز به آموزش افراد جدید، خریدار محترم به ازای هر ساعت آموزش مبلغ یک میلیون ریال معادل صد هزار تومان را باید پرداخت نماید.